Privacy Statement Handbalvereniging Veld-Zijdewind-Vooruit (V.Z.V.)

Handbalvereniging Veld-Zijdewind-Vooruit (V.Z.V.), hierna VZV, hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat betekent concreet dat uw persoonsgegevens op behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze worden verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om uw naam en huisadres en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden, bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankrekeningnummer, etc. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
VZV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat VZV de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving. VZV is een vereniging die is gevestigd te Tjaddinxlaan 25, 1735 KA ’t Veld , telefonisch te bereiken onder nummer 0226 – 421 887 en per e-mail via vzv@handbal.nl.

Voor welke doelen verwerkt VZV persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door VZV slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt, te weten:

 • Het voeren van een ledenadministratie;
 • Het voldoen aan de vereisten van overkoepelende organisaties (Handbalbond, Gemeente);
 • Het promoten van de vereniging en de sport;
 • Het verrichten van activiteiten in het kader van samenwerking met andere verenigingen;

Welke persoonsgegevens worden door VZV verzameld en verwerkt?
Voor het behalen van de hiervoor benoemde doelen worden de volgende gegevens verwerkt:

a. Achternaam; b. Tussenvoegsel(s), c. Roepnaam, d. Voorletter(s), e. Geboortedatum; f. Geslacht; g. Nationaliteit, h. Postcode, i. Huisnummer, j. Toevoeging; k. Straatnaam, l. Plaats, h. Postcode; i. Plaats; k. Land, l. Mobielnummer, m. Emailadres, n. Mobiele telefoon, o. Afbeelding(en), p. Blessures

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van registratie van leden, het innen van lidmaatschapsgelden, het indelen van teams, het beoordelen van geschiktheid voor deelname aan sportactiviteiten, het promoten van de vereniging en de behaalde resultaten middels een website, social media en (regionale) dag- en weekbladen, het uitnodigen van leden voor (verplichte) activiteiten en andere activiteiten die benodigd zijn voor het behalen van de doelen van de vereniging.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Volgens de wetgeving mag VZV alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de in artikel 6 van de AVG opgenomen voorwaarden geldt:

 1. na verkregen toestemming van betrokkenen;
 2. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 3. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 4. in verband met de gerechtvaardigde belangen van VZV, waarbij VZV erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.


VZV hanteert de onder a, b, c en d genoemde rechtsgronden bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit gebeurt onder meer in het kader van de verwerking van persoonsgegevens voor:

 • Het voeren van ledenadministratie;
 • Het promoten van de vereniging;
 • Het publiceren van persoonsinformatie in het kader van vereniging gebonden activiteiten die benodigd zijn voor het functioneren van de vereniging;

Op welke wijze beschermt VZV uw persoonsgegevens?
VZV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
VZV stelt een informatiebeveiligingsbeleid vast en neemt met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen.

Uitwisseling van gegeven
De uitvoering van de wettelijke taak, de samenwerking met andere verenigingen en de ledenadministratie kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties.
Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van een wettelijke grondslag of op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

Bewaren van persoonsgegevens
VZV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacy rechten
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken en vragen sturen aan:

Handbalvereniging Veld-Zijdewind-Vooruit (V.Z.V.)
Rijdersstraat 112
1735 GG ’t Veld

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor de laatste versie van ons privacy beleid. Dit Privacy Statement is te vinden op de website.

‘t Veld, november 2019

Scroll naar boven